วิธีการซื้อขายทรัพย์สิน

ขั้นตอนการซื้อขายทรัพย์สิน

1. ผู้เสนอซื้อสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอซื้อผ่านช่องทาง ดังนี้
  • ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขายธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพีทาวเวอร์ บี ชั้น 16 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • Call Center : 0-2165-5577
  • สำนักงานสาขาของธนาคารทุกสาขา
2. ราคาเสนอซื้อทรัพย์สินจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประกาศขาย หากมีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินในราคาที่ต่ำกว่าจะถือว่าไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน และผู้จะขายมีสิทธิในการนำทรัพย์สินนั้นขายให้กับผู้เสนอซื้อรายอื่นต่อไปตามเงื่อนไขที่ผู้จะขายเห็นสมควร

3. กรณีมีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินรายการเดียวกันมากกว่า 1 ราย ในวันเดียวกัน (ตั้งแต่เวลา 8.00 -19.00 น.) และเสนอซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกราย ผู้จะขายขอสงวนสิทธิในการจัดให้มี การเสนอซื้อทรัพย์สินใหม่ โดยวิธีการยื่นซองประมูลราคาเป็นการตัดสินในวันทำการถัดไป หรือวันอื่นใดตามที่ผู้จะขายกำหนด แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันเสนอซื้อทรัพย์สิน ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนด ในการยื่นซองประมูลราคาให้เป็นไปตามที่ผู้จะขายกำหนด
4.ผู้เสนอซื้อจะต้องทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินตามแบบฟอร์มพร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอซื้อทรัพย์สินตามที่ผู้จะขายกำหนด และชำระเงินตามเงื่อนไขดังนี้

4.1 มูลค่าทรัพย์สิน ตั้งแต่ 1 - 5,000,000 บาท ผู้เสนอซื้อต้อง (1) วางเงินมัดจำส่วนแรกจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินในวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน (2) วางเงินมัดจำเพิ่มอีกร้อยละ 5 ของราคาซื้อขายทรัพย์สิน ภายใน 30 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ (3) ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน

4.2 มูลค่าทรัพย์สิน ตั้งแต่ 5,000,001 - 9,999,999 บาท ผู้เสนอซื้อต้อง (1) วางเงินมัดจำส่วนแรกจำนวนเงินร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินในวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน (2) วางเงินมัดจำเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายทรัพย์สิน ภายใน 30 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ (3) ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน

4.3 มูลค่าทรัพย์สิน ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป ผู้เสนอซื้อต้อง (1) วางเงินมัดจำส่วนแรกจำนวนเงินร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินในวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน (2) วางเงินมัดจำเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของราคาซื้อขายทรัพย์สิน ภายใน 30 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ (3) ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน

5. กรณีผู้เสนอซื้อไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ/หรือวางมัดจำส่วนที่เหลือ และ/หรือไม่ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จะขายขอสงวนสิทธิในการริบเงินทั้งหมด ที่ผู้เสนอซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้ว

6. ผู้จะซื้อต้องชำระเงินเป็นแคชเชียร์เช็ค และ/หรือตั๋วแลกเงิน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย สั่งจ่ายผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน พร้อมค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

7. ผู้เสนอซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมด

8. ราคาซื้อขายทรัพย์สิน และเงื่อนไขการชำระราคาข้างต้น เป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีอำนาจอนุมัติ โดยผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดังกล่าว

9. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จะกำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งผู้จะขายจะได้จัดทำขึ้นต่อไป

10. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จะซื้อ และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายจะคิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินต่อคน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อคน ยกเว้นในกรณีผู้จะซื้อเดิม และ/หรือผู้จะซื้อใหม่ และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยผู้เสนอซื้อจะต้องทำเป็นหนังสือ (ลงลายมือชื่อผู้จะซื้อเดิม และ/หรือผู้จะซื้อใหม่ และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) เพื่อขอความยินยอมจากผู้จะขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เสนอซื้อ ทั้งนี้ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จะซื้อ และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของผู้จะขายแต่เพียงฝ่ายเดียว

หมายเหตุ
  • ผู้จะขายขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราคา เงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ตามที่กำหนดข้างต้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
  • ผู้จะซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนทำการเสนอซื้อ และยอมรับว่าการซื้อขายทรัพย์สินเป็นการซื้อขายตามสภาพ ณ วันเสนอซื้อทรัพย์สิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2
กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3
กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล
กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล

เอกสารประกอบการเสนอซื้อ

1. กรณีบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

2. กรณีนิติบุคคล

  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง