นโยบายความเป็นส่วนตัว

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บลจ. เกียรตินาคินภัทร”) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” “เรา” หรือ “ของเรา”) รวมถึงกองทุนต่าง ๆ ภายใต้การจัดการหรือการจัดตั้งของเรา ตระหนักถึงความสำคัญของมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบแนวทางของเราในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ และเพื่ออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ    อ่านเพิ่มเติม..