วิธีการซื้อขายทรัพย์สิน


วิธีการซื้อทรัพย์สิน

ขั้นตอนการซื้อขายทรัพย์สิน

1.  ผู้เสนอซื้อสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอซื้อผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอขาย
    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 209 อาคารเคเคพีทาวเวอร์ บี ชั้น 16 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • Call Center    : 0-2165-5577
  • สำนักงานสาขาของธนาคารทุกสาขา

2.  ราคาเสนอซื้อทรัพย์สินจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประกาศขาย หากมีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินในราคาที่ต่ำกว่าจะถือว่าไม่มีผู้ใดได้รับสิทธิซื้อทรัพย์สินนั้นโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน และผู้จะขายมีสิทธิในการนำทรัพย์สินนั้นขายให้กับผู้เสนอซื้อรายอื่นต่อไปตามเงื่อนไขที่ผู้จะขายเห็นสมควร

3.  กรณีมีผู้เสนอซื้อทรัพย์สินรายการเดียวกันมากกว่า 1 ราย ในวันเดียวกัน (ตั้งแต่เวลา 8.00 -19.00 น.) และเสนอซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกราย ผู้จะขายขอสงวนสิทธิในการจัดให้มีการเสนอซื้อทรัพย์สินใหม่  โดยวิธีการยื่นซองประมูลราคาเป็นการตัดสินในวันทำการถัดไป หรือวันอื่นใดตามที่ผู้จะขายกำหนด แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่วันเสนอซื้อทรัพย์สิน ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการยื่นซองประมูลราคาให้เป็นไปตามที่ผู้จะขายกำหนด

4.  ผู้เสนอซื้อจะต้องทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินตามแบบฟอร์มพร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอซื้อทรัพย์สินตามที่ผู้จะขายกำหนด และชำระเงินตามเงื่อนไขดังนี้

          4.1  มูลค่าทรัพย์สิน ตั้งแต่ 1 - 5,000,000 บาท ผู้เสนอซื้อต้อง (1) วางเงินมัดจำส่วนแรกจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินในวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน (2) วางเงินมัดจำเพิ่มอีกร้อยละ 5 ของราคาซื้อขายทรัพย์สิน ภายใน 30 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ (3) ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน

          4.2  มูลค่าทรัพย์สิน ตั้งแต่ 5,000,001 - 9,999,999 บาท ผู้เสนอซื้อต้อง (1) วางเงินมัดจำส่วนแรกจำนวนเงินร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินในวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน (2) วางเงินมัดจำเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายทรัพย์สิน ภายใน 30 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ (3) ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน

          4.3  มูลค่าทรัพย์สิน ตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป ผู้เสนอซื้อต้อง (1) วางเงินมัดจำส่วนแรกจำนวนเงินร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินในวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน (2) วางเงินมัดจำเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของราคาซื้อขายทรัพย์สิน ภายใน 30 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน พร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ (3) ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สิน

          4.4  หากผู้เสนอซื้อไม่ทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินและวางเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จะขายจะถือว่าผู้เสนอซื้อไม่ประสงค์จะซื้อ และสละสิทธิในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว และผู้จะขายขอสงวนสิทธิในการขายทรัพย์สินรายการดังกล่าวให้จะแก่ผู้เสนอซื้อรายอื่นต่อไป

5.  กรณีผู้เสนอซื้อไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ/หรือวางมัดจำส่วนที่เหลือ และ/หรือไม่ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จะขายขอสงวนสิทธิในการริบเงินทั้งหมดที่ผู้เสนอซื้อได้ชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้ว

6.  ผู้จะซื้อต้องชำระเงินเป็นแคชเชียร์เช็ค และ/หรือตั๋วแลกเงิน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย สั่งจ่ายผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน พร้อมค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

7.  ผู้เสนอซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมด

8.  ราคาซื้อขายทรัพย์สิน และเงื่อนไขการชำระราคาข้างต้น เป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีอำนาจอนุมัติ โดยผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดังกล่าว

9.  เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จะกำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งผู้จะขายจะได้จัดทำขึ้นต่อไป

10.  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้จะซื้อ และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายจะคิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของราคาซื้อขายทรัพย์สินต่อคน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อคน ยกเว้นในกรณีผู้จะซื้อเดิม และ/หรือผู้จะซื้อใหม่  และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยผู้เสนอซื้อจะต้องทำเป็นหนังสือ (ลงลายมือชื่อผู้จะซื้อเดิม และ/หรือผู้จะซื้อใหม่ และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) เพื่อขอความยินยอมจากผู้จะขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เสนอซื้อ ทั้งนี้ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จะซื้อ และ/หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของผู้จะขายแต่เพียงฝ่ายเดียว

หมายเหตุ
     - ผู้จะขายขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราคา เงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ตามที่กำหนดข้างต้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
     - ผู้จะซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนทำการเสนอซื้อ และยอมรับว่าการซื้อขายทรัพย์สินเป็นการซื้อขายตามสภาพ ณ วันเสนอซื้อทรัพย์สิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
          ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

          กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง

          กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1

          กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2

          กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3

          กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล

          กองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล


เอกสารประกอบการเสนอซื้อ

1.  กรณีบุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
2.  กรณีนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง